FORNEBU HUB

Bærekraftig varetransport

Bærekraftige mobilitet- og logistikkløsninger er nødvendig for å nå felles bærekraftsmål. Varelogistikken i dag er lite koordinert og et høyt antall kjøretøy frakter mye «luft». Potensialet for å redusere både utslipp og antall kjøretøy i varetransporten er derfor stort.

Et viktig grep for å nå bærekraftsmålene innen mobilitet og logistikk er å etablere samleterminaler – altså HUB'er. Fornebu HUB skal legge til rette for at varer konsolideres (omlast - samlast) og distribueres utslippsfritt. Som en bærekraftig felles ressurs skal Fornebu HUB samarbeide med alle transportører. Det vil bli lagt vekt på løsninger og infrastruktur som er åpen for alle. Fornebu HUB skal være aktørnøytral.
Stadig flere byer innser at det må tas grep for å redusere trafikkbelastningen fra varetransporten. Det er igangsatt en rekke prosjekter i Europa som skal se på hvordan myndighetene kan legge til rette for bærekraftige logistikkløsninger. I Bærum har kommunen gått fra planlegging til gjennomføring. I samarbeid med private aktører etableres en HUB ved inngangen til Fornebu. Fornebu HUB skal sørge for fulle kjøretøy, utslippsfri levering og god service til varemottakere på Fornebu. Når innbyggere, utbyggere og næringsliv bruker Fornebu HUB til sine vareleveranser vil trafikkbelastningen og utslippene fra varetransporten bli redusert. Pilotforsøk fra andre land i Europa viser at antall leveranser kan reduseres med opptil 80 % ved etablering av en aktørnøytral HUB.

Fornebu HUB legger til rette for at flere leveranser, som vanligvis blir levert hver for seg, kommer samtidig i samme kjøretøy. Kjøretøy knyttet til Fornebu HUB skal også så langt det er praktisk mulig være utslippsfrie og tilpasset området varene skal leveres i. Bruk av Fornebu HUB vil derfor gi færre og mindre kjøretøy i områder der mennesker oppholder seg. Dette bidrar til triveligere bomiljø og attraktive sentrumsområder tilrettelagt for handel og byliv. Bedrifter som benytter seg av Fornebu HUB vil bruke mindre tid på å ta imot varer og dermed frigjøre tid til sin kjernevirksomhet.
Illustrasjon av hva Fornebu Hub er. Store biler inn, mindre kjøretøy ut.

Ønsker du å bli en samarbeidspartner?

Kontakt oss i dag!

Dette er Fornebu HUB

Fornebu HUB utvikles sammen med aktører som ønsker å bidra til omstilling og bærekraftig praksis innen mobilitet og logistikk. Våre samarbeidspartnere skal være med å vise vei når det gjelder bærekraftig by- og områdeutvikling.
menucross-circle