FORNEBU HUB

Om Fornebu HUB

Arbeidet med å gjøre varetransporten i kommunen grønn startet allerede i 2018. I løpet av fire år har prosjektet utviklet seg til å bli en unik regional satsning. Bærum kommune samarbeider med Oslo, Asker og Drammen om å utvikle en effektiv og bærekraftig varelogistikk på strekningen Oslo-Drammen.

Fornebu HUB – et pilotprosjekt

Fornebu HUB er den første HUB (knutepunkt) for varelogistikk som etableres i det regionale samarbeidet. Fornebu HUB skal være et pilotprosjekt som skal utvikle bedre tjenester for innbyggere og næringsliv på Fornebu. Den skal bidra til færre store lastebiler og mindre trafikk på Fornebu og Snarøya. Fornebu HUB vil være et forbildeprosjekt for andre kommuner og erfaringene som gjøres de kommende årene vil ha stor betydning, også utenfor Norges grenser.

Prosjektet er et samarbeid mellom Bærum kommune, Bytjenester og Aker Property Group. Fornebu HUB er lokalisert ved inngangen til Fornebu (Oksenøyveien 10) der varer kan lastes over i utslippsfrie kjøretøy.

Varelogistikk – en felles utfordring

Bærum har ambisiøse mål for å redusere klimagassutslipp i kommunen. Nærmere 40 % av de direkte utslippene i kommunen kommer fra tunge kjøretøy og varebiler. Mange av disse kjøretøyene frakter mye «luft» og vareleveransene er dårlig koordinert. Potensialet for å redusere både utslipp og antall kjøretøy i varetransporten, er derfor stort.

Samarbeid om et grønnere næringsliv

For å nå dette målet må varetransporten løses på en bærekraftig måte. Derfor etablerer kommunen, i samarbeid med Bytjenester og Aker Property Group, en HUB ved inngangen til Fornebu der varer kan lastes over i utslippsfrie kjøretøy. HUB`en skal være aktørnøytral slik at alle som transporterer varer kan bruke den på like vilkår.

Bytjenester skal stå for drift av Fornebu HUB, samt distribusjon til og fra varemottakere. Bytjenester er samarbeidspartner med kommunen og næringsaktører omkring utvikling av innovative, bærekraftig og helthetlige logistikkløsninger. Fornebu HUB blir et forbildeområde for utvikling av infrastruktur og tjenester som totalt sett skaper mer bærekraftig logistikkløsninger.

Det å benytte seg av Fornebu HUB til egne vareleveranser vil være et viktig bidrag i utviklingen av Fornebu som nullutslippsområde. En effektiv og bærekraftig sisteledds-distribusjon vil gi et positivt klimaregnskap og være et konkurransefortrinn for næringslivet på Fornebu.

Ønsker du å bli en samarbeidspartner?

Kontakt oss i dag!

Dette er Fornebu HUB

Fornebu HUB utvikles sammen med aktører som ønsker å bidra til omstilling og bærekraftig praksis innen mobilitet og logistikk. Våre samarbeidspartnere skal være med å vise vei når det gjelder bærekraftig by- og områdeutvikling.
menucross-circle